Ostavite vaš komentar ovdje

Obrazac za komentare na nacrt Plana upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Save

Ime i prezime


Organizacija/institucija


Poštanska adresa

Kontakt


Komentator iz sektora

Ministarstvo / državna agencija ili druga državna institucija ili javna tvrtkaJedinice lokalne/regionalne samouprave / javna ili komunalna tvrtkaPosebna agencija nadležna za sliv rijeke Save / organizacija / tvrtkaInstitucija / organizacija / tvrtka nadležna za zaštitu od poplava u području sliva rijeke SaveNevladina organizacija / udruga civilnog društvaMeđunarodna organizacijaSveučilište / fakultet ili druga obrazovna institucijaAkademija / institut ili druga znanstveno-istraživačka institucijaPoslovna udruženja / sektorske komore / profesionalne udrugeTvrtka ili neki drugi pravni oblik poslovnog entitetaMedij / novinarOpća javnost

Komentar na:

poglavlje
stranica nacrta Sava FRM plana

aneks br.
stranica nacrta Sava FRM plana